พันธกิจของบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล มีท แอนด์ ฟู้ด จำกัด เน้นความเป็นเลิศด้าน นวัตกรรมคุณภาพและรสชาติ ของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานสุขอนามัย และความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทั้งกลุ่มธุรกิจ และผู้บริโภค


บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาดผ่านช่องทางการจำหน่ายที่ หลากหลาย ทั้งตลาดระดับบนและตลาดระดับกลาง


นโยบายของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและวางนโยบายไว้ดังต่อไปนี้ “ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย รสชาติอร่อย ตรงตามความต้องการของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยบุคคลากรที่มีคุณภาพ”


รางวัลผลิตภัณฑ์และบริการดีเด่น

  • รางวัลที่ 1 Supplier Award Quality and Services Excellence from Gate Gourmet (Thailand) Company Limited ประจำปี 2545
  • รางวัลที่ 1 งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2536

กิจกรรมการตลาด

  • เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการยอมรับ สำหรับ งานวันลูกเสือโลก ปี 2545 และปี 2546
  • ผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับการบินไทย ในงาน Asian Game ปี 2545
  • ผู้สนับสนุนการจัดงาน Burunasuka Party Night First Contact, มิถุนายน 2543
  • Food Show - กรกฎาคม 2548 จ.เชียงราย
  • Food Show - กรกฎาคม 2549 จ.เชียงใหม่